کتابتون ,مرکزی ,کابل ,مرکزی کتابتون

د کابل پوهنتون مرکزی کتابتون د زده کړی زمینه خوارا ډیره زیاته پراخه کړی ده

د کابل پو هنتون مرکزی کتابتون چی په1343 ه کال کی د یوی امریکایی میرمن miss whit)) په واسطه پرانیستل شو او خپل فعالیت ته ی دوام ورکړ

په دی کتابتون کی ډول ډول شعبی شته د بیلګی په توگه د کتاب مرجع.افغانستان پیژندنه.د توزیع مدیریت او د اداری او ادبی او همدارنگه نوری...........

 

 

منبع اصلی مطلب : خدمت به مردم افغانستان..
برچسب ها : کتابتون ,مرکزی ,کابل ,مرکزی کتابتون
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ګزارش در باره کتاب خانه ی مرکزی پوهنتون کابل